Privacystatement

Co-operations Coöperatie U.A. (hierna Co-operations) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring wordt het privacybeleid van Co-operations toegelicht. Door gebruik te maken van of mee te werken aan onze dienstverlening accepteert u dit privacybeleid en geeft u Co-operations toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor zijn dienstverlening.

Contactgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken
Co-operations verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij – onder andere en voor zover van toepassing – verwerken, dan wel in ons bezit hebben:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van het specialisme van een Co-operator, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • (pas)foto – op vrijwillige basis

Indien u betrokken bent, of bent geweest, op opdrachten van Co-operations als zelfstandig professional worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist. Wij verwerken, dan wel zijn in het bezit van de ondernemingsgegevens van de zelfstandig professional.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • naam
 • contactgegevens
 • functiebenaming

Co-operations legt uitsluitend extra persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn;
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met mogelijke inzet voor een opdracht;
 • een opdracht met u aan te gaan en relatie te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • voor managementdoeleinden, waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;

kwaliteitsdoeleinden;

Co-operations verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen:

 • voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • een zakelijke relatie te onderhouden;
 • een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Co-operations bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u zich uitschrijven. Dit kunt u aangeven via info@co-operations.nl. U wordt niet meer benaderd door Co-operations.

Delen van persoonsgegevens met derden
Co-operations deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken’ en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast kan Co-operations uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Co-operations heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Zakelijke relaties
Co-operations kan de van zijn zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan zakenpartners en onderaannemers (bijv. gegevens bewerkers) die namens Co-operations diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin Co-operations hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website, zoals het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken,  informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geolocatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Co-operations maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt dit ook lezen in onze Cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Co-operations en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@co-operations.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Co-operations wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Co-operations neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@co-operations.nl.

Co-operations Coöperatie U.A. (hierna Co-operations) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring wordt het privacybeleid van Co-operations toegelicht. Door gebruik te maken van of mee te werken aan onze dienstverlening accepteert u dit privacybeleid en geeft u Co-operations toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor zijn dienstverlening.

Contactgegevens:

 • Website: www.co-operations.nl
 • Schipperslaan 30
 • 1442 AB Purmerend
 • Telefoon: 06-51388983
 • E-mailadres: info@co-operations.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Co-operations verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij – onder andere en voor zover van toepassing – verwerken, dan wel in ons bezit hebben:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van het specialisme van een Co-operator, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • (pas)foto – op vrijwillige basis

Indien u betrokken bent, of bent geweest, op opdrachten van Co-operations als zelfstandig professional worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist. Wij verwerken, dan wel zijn in het bezit van de ondernemingsgegevens van de zelfstandig professional.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • naam
 • contactgegevens
 • functiebenaming

Co-operations legt uitsluitend extra persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn;
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met mogelijke inzet voor een opdracht;
 • een opdracht met u aan te gaan en relatie te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • voor managementdoeleinden, waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • kwaliteitsdoeleinden;
 • Co-operations verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen:
 • voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • een zakelijke relatie te onderhouden;
 • een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Co-operations bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u zich uitschrijven. Dit kunt u aangeven via info@co-operations.nl. U wordt niet meer benaderd door Co-operations.

Delen van persoonsgegevens met derden
Co-operations deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken’ en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast kan Co-operations uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Co-operations heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Zakelijke relaties
Co-operations kan de van zijn zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan zakenpartners en onderaannemers (bijv. gegevens bewerkers) die namens Co-operations diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin Co-operations hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website, zoals het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken,  informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geolocatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Co-operations maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Co-operations en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@co-operations.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Co-operations wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Co-operations neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@co-operations.nl.